Samtalepartner - Økoplan hjemmeside

SAMTALEPARTNER FOR LEDELSEN

 

Alle ledere kan komme ut for situasjoner der det kan være godt å drøfte en van­skelig pro­blemstilling med en utenforstående.  Dette kan f.eks være strategiske veivalg, investeringsbe­slutninger eller mer dagligdagse problemstillinger.  Det kan ofte komme positive resulta­ter ut av at man får inn en annen vinkling på saken.  Andres erfa­ringer og løsningsforslag er verdifulle bidrag i beslutningspro­sessen.